Press Release

Date: 21 September 2023

For Immediate Release

Contact: drleander@cognishift.org


CogniShift Commemorates Armenian Independence Day with a Special Donation Event in Khachik, Hayastan

On September 21, 2023, CogniShift, a visionary organization committed to the enhancement of mind power, memory techniques, and the propagation of cultural appreciation, marked Armenian Independence Day with a distinctive event in Khachik, Hayastan. The celebration was highlighted by a benevolent donation to Khachik Dprots, aimed at enriching the students’ learning experience and providing vital resources to nurture education and individual development.

The event saw the gracious presence of the School Principal and CogniShift’s representatives in Armenia, symbolizing a mutual dedication to education and cultural dialogue. The donation was kindly facilitated by Mari Poghosyan, Vice President and Director of Cultural Relations at CogniShift, who plays a crucial role in cultivating and reinforcing cultural ties and mutual respect between diverse societies.

2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին CogniShift-ը՝ կազմակերպությունը, որը զբաղված է մտքի ուժի, հիշողության տեխնիկայի և մշակութային գնահատանքի տարածման գործունեությամբ, նշանավորեց Հայաստանի Անկախության օրը Հայաստանի Խաչիկ գյուղում յուրահատուկ միջոցառմամբ: Տոնակատարությունը կարևորվեց Խաչիկ Դպրոցին ուղղված բարեգործական նվիրատվության միջոցով՝ նպատակ ունենալով հարստացնել աշակերտներին ուսումնառության փորձը և կենսական ռեսուրսներ տրամադրել կրթության և անհատական ​​զարգացման համար: Միջոցառմանը ներկա էին դպրոցի տնօրենի և CogniShift-ի ներկայացուցիչների բարեհաճ ներկայությունը Հայաստանում՝ խորհրդանշելով փոխադարձ նվիրվածությունը կրթությանը և մշակութային երկխոսությանը: Նվիրատվությունը սիրով աջակցեց CogniShift-ի փոխնախագահ և մշակութային կապերի տնօրեն Մարի Պողոսյանը, ով վճռորոշ դեր է խաղում տարբեր հասարակությունների միջև մշակութային կապերի և փոխադարձ հարգանքի զարգացման և ամրապնդման գործում:

About CogniShift.org:

CogniShift.org is a groundbreaking initiative with a vision to empower minds through pioneering mind power and memory techniques. It stands as a lighthouse for those aspiring to augment their cognitive capabilities, offering an array of resources, seminars, and training modules designed to unleash the human mind’s ultimate potential.

CogniShift is more than a hub for cognitive empowerment; it is a catalyst for cultural connectivity. It emphasizes fortifying Indian and Armenian cultural relations and aims to establish a realm where knowledge, artistry, and cultural ethos are reciprocated and revered.

CogniShift.org also extends its platform to artists and intellectuals, allowing them to display their creations and contribute to the global cultural mosaic. It is a convergence point for creative spirits, intellectuals, and all those passionate about delving into human cognitive depths and the splendor of varied cultures.

The event in Khachik is a reflection of CogniShift’s dedication to education, cultural interchange, and societal progression, embodying its overarching mission to create a world where cognitive abilities are optimized for individual and societal advancement.

CogniShift.org-ը հեղափոխական նախաձեռնություն է, որի նպատակն է հզորացնել մտքերը, մտքի հզորության և հիշողության առաջավոր տեխնիկայի միջոցով: Այն կանգնած է որպես փարոս նրանց համար, ովքեր ձգտում են մեծացնել իրենց ճանաչողական կարողությունները՝ առաջարկելով մի շարք ռեսուրսներ, սեմինարներ և ուսումնական մոդուլներ, որոնք նախատեսված են մարդկային մտքի վերջնական ներուժը նոր հնարավորությունների հասնելու համար: CogniShift-ն ավելին է, քան ճանաչողական հզորացման կենտրոն. այն մշակութային կապի կատալիզատոր է: Այն ընդգծում է հնդկական և հայկական մշակութային հարաբերությունների ամրապնդումը և նպատակ ունի ստեղծել մի տիրույթ, որտեղ գիտելիքը, արվեստը և մշակութային էթոսները փոխադարձաբար կհարգվեն: CogniShift.org-ը նաև տարածում է իր հարթակը արվեստագետների և մտավորականների վրա՝ թույլ տալով նրանց ցուցադրել իրենց ստեղծագործությունները և նպաստել համաշխարհային մշակութային խճանկարին: Սա միյացման կետ է ստեղծագործ ոգիների, մտավորականների և բոլոր նրանց համար, ովքեր բոռն զգացմունք ունեն մարդու ճանաչողական խորքերը և բազմազան մշակույթների շքեղությունը: Խաչիկի միջոցառումը արտացոլում է CogniShift-ի նվիրվածությունը կրթությանը, մշակութային փոխանակմանը և հասարակության առաջընթացին, որը մարմնավորում է նրա գլխավոր առաքելությունը՝ ստեղծելու աշխարհ, որտեղ ճանաչողական կարողությունները օպտիմիզացված են անհատական ​​և հասարակական առաջընթացի համար:

End of Press Release

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *